Menu Luk

Vedtægter

 • 1

Klubbens navn er: Odense Model-Flyveklub.

Klubbens hjemsted er: Odense Kommune.

Klubben blev stiftet 7. april 1935, og dens formål er at udbrede og varetage interessen for modelflyvning i Odense.

Foreningsarbejdet skal også give unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 • 2

Som medlem i OMF kan optages enhver, som dyrker modelflyvning. Medlemmerne indmeldes og registreres i klubben.

 • 3

Klubkontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Såfremt klubkontingentet ikke betales, vil det medføre ophævelse af medlemskabet.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller til kassereren.

 • 4

”Medlemskab af OMF er, for aktive piloter, betinget af, at man:

 • Som privatperson, har tegnet en gyldig ansvarsforsikring for modelflyvning, som kan forevises og godkendes af bestyrelsen”.

Eller

 • Som erhvervspilot, har tegnet en erhvervsforsikring for modelflyvning, som kan forevises og godkendes af bestyrelsen”.
 • 5

Alle medlemmer af OMF er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 • 6

Klubaktiviteter afholdes mindst en gang om måneden.

 • 7

Ved alle møder, konkurrencer, flyvedage og lign. skal der herske ro og orden og den, der leder mødet, konkurrencen, flyvedagen eller lignende har ret til at bortvise de medlemmer, der ikke retter sig efter hans anvisninger.

 • 8

Ved alle henvendelser til klubbens materialesalg for køb af materialer, lån af tegninger og lignende, skal kvittering for betalt kontingent kunne fremvises.

 • 9

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med angivelse af dagsorden med mindst 14 (fjorten) dages varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 4. Valg af 2 stemmetællere.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.   Bestyrelsens forslag fremlægges af formanden.
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelse.
 9. Valg af en revisor.
 10. Valg af en revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

Vedtagelse af et forslag sker ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, falder forslaget, men det kan senere genoptages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 • 10

Til vedtægtsændring kræves, at mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer for.

 • 11

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, af bestyrelsen, med angivelse af dagsorden, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel.

 • 12

Senest 14 dage efter en generalforsamlingen skal følgende være tilgængeligt for medlemmerne:

  • De evt. nye vedtægter
  • En oversigt over den nye bestyrelse
  • Referat af generalforsamlingen
 • 13

Alle medlemmer af OMF er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 personer. Generalforsamlingen vælger hvert år 3 personer til bestyrelsen, for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Desuden vælges der hvert år en suppleant, for 1 år af gangen. Indtræder suppleanten i bestyrelsen, overtager denne valgperioden ud. Suppleanten kan ikke indsættes som formand.

Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Disse må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Genvalg på alle poster kan finde sted. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen hhv. valg i lige og ulige år. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl. skal finde sted ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem på generalforsamlingen ønsker dette.

Bestyrelsen tegnes overfor tredjemand af et flertal i bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 • 14

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 • 15

Bestyrelsesmøde skal afholdes efter bestyrelsens skøn. Kun et bestyrelsesmedlem må være fraværende, når bestyrelsen skal være beslutningsdygtig. Ved stemmelighed har formandens stemme overvægt. Suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan stemme skriftligt i spørgsmål, der forud for mødet er bekendtgjort i dagsordenen.

 • 16

Revision foretages før den årlige generalforsamling i januar. Uanmeldt revision kan finde sted.

Regnskabet følger kalenderåret.

 • 17

Eksklusion af et medlem kan foretages af generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Det medlem, der er indstillet til eksklusion har taleret inden afstemningen.

 • 18

Til klubbens opløsning fordres, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.

Genfremsættes forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det for gennemførelse af forslaget kræves, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 • 19

Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelse af klubbens evt. midler efter forslag fra bestyrelsen.

Disse skal dog gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører ungdomsarbejde i Odense Kommune.